เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
uk-flag Thailand-Flag

ข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ Affiliate Program กับ Pasa24.com

ข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ Affiliate Program กับ Pasa24.com

Image

ข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ Affiliate Program กับ Pasa24.com

 

ข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ Affiliate Program กับ Pasa24.com

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำข้อตกลงโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ Pasa24.com และตัวแทนจำหน่ายมิได้มีวัตถุประสงค์หรือมิได้มีเจตนาที่จะตกลงเข้าทำข้อตกลงเพื่อกระทำการหรือประกอบกิจการร่วมกันโดยประสงค์จะแบ่งปันกำไรกัน หรือมีวัตถุประสงค์ที่ร่วมค้ากันแต่อย่างใด

2. ตัวแทนจำหน่าย ที่ตกลงเข้าทำข้อตกลงกับ Pasa24.com ว่าเว็บไซต์ของตน จะไม่กระทำการดังนี้

2.1 มีเนื้อหาทางเพศ หรือการใช้ความรุนแรง
2.2 มีเนื้อหาให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศ
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
2.4 มีการกระทำอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
2.5 เป็นเว็บไซต์ที่ถูกฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาเว้นแต่ศาลได้มี คำพิพากษาถึงที่สุด ไม่ต้องรับผิดชอบกับคู่กรณี
2.6 สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ

3. Pasa24.com มีสิทธิปฏิเสธงดเว้นเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดการจำหน่ายบริการบางประเภทหรือชนิดหนึ่งชนิดใดให้กับตัวแทนจำหน่าย ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือให้เหตุผลใดกับตัวแทนจำหน่าย

4. เมื่อ Pasa24.com ได้รับรายละเอียดการสั่งซื้อบริการแปลเอกสาร จากตัวแทนจำหน่ายแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ส่งและเรียกเก็บค่าแปลเอกสาร ที่มีการสั่งซื้อจากผู้ซื้อด้วยตนเอง

5. ตัวแทนจำหน่าย ให้ตกลงว่าจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อบริการแปลเอกสารผ่านเว็บไซต์ Pasa24.com และข้อมูลเหล่านี้ให้กับ Pasa24.com เพื่อเป็นข้อมูลการซื้อขายในแต่ละครั้ง

6. ตัวแทนจำหน่าย ตกลงยินยอมให้ถือว่าบุคคลที่สั่งแปลเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของตน เป็นลูกค้าของ Pasa24.com นโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแปลเอกสาร จะขึ้นอยู่กับ Pasa24.com โดย Pasa24.com มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ตลอดเวลา

7. Pasa24.com จะแจ้งข้อมูลบริการแปลเอกสาร ให้กับตัวแทนจำหน่ายทราบ เพื่อให้เป็นข้อมูลลงในเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย รวมถึงบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ตัวแทนจำหน่ายทราบ

8. ตัวแทนจำหน่าย ยินยอมที่จะทำตามข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงข้อความที่ Pasa24.com ส่งเป็นข้อมูลให้กับผู้จำหน่ายเพื่อให้เว็บไซต์มีความสมบูรณ์ และเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป

9. ตัวแทนจำหน่าย จะต้องดูแลรักษาปรับปรุงเว็บไซต์ ของตนให้มีความเหมาะสมและทันสมัยโดยจะต้องทำการลงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ติดแผ่นป้ายโฆษณา (Banner) บนเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายตลอดเวลา รวมถึงจะต้องไม่กระทำการใด อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Pasa24.com และบุคคลอื่น

10. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า Pasa24.com จะจ่ายค่าคอมมิสชั่น ให้กับ ตัวแทนจำหน่าย ในอัตราสูงสุดร้อยละ 5 ของราคาบริการ ที่ Pasa24.com สามารถจัดจำหน่ายได้และได้รับค่าบริการ จากผู้ซื้อครบถ้วนเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว โดย Pasa24.com จะชำระค่าคอมมิสชั่น ดังกล่าวให้กับ ตัวแทนจำหน่าย เมื่อมียอดครบทุกๆ 1,000 บาทโดยให้ ตัวแทนจำหน่าย เปิดบัญชีกับธนาคาร และ Pasa24.com โอนเงินผ่านธนาคารโดย ตัวแทนจำหน่าย เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

11. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ ตัวแทนจำหน่าย ได้คลิกที่ปุ่ม ยอมรับเงื่อนไข

12. Pasa24.com มีสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจ โดยติดประกาศข้อตกลงฉบับใหม่ในเว็บไซต์ Pasa24.com

13. Pasa24.com จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หากตัวแทนจำหน่ายมิได้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขในข้อตกลง หรือที่ Pasa24.com ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

14. ตัวแทนจำหน่าย มีหน้าที่จะต้องส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายบริการแปลเอกสาร รวมถึงรักษาประโยชน์ ในด้านการค้าและการกระทำการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของ Pasa24.com

15. ถ้าตัวแทนจำหน่าย ละเลย หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือปฏิบัติผิดข้อตกลง ฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมด Pasa24.com มีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงได้ทันที โดยการบอกเลิกข้อตกลงในกรณีนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวแทนจำหน่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

16. ในกรณีมีเอกสารที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้มีข้อความขัดแย้งกัน หรือในกรณีที่จะต้องมีการพิจารณาตีความตามข้อตกลง หรือเอกสารที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเอาความเห็นของ Pasa24.com เป็นที่สุด และถือเป็นยุติ

17. ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตามข้อ11 ของข้อตกลงฉบับนี้เป็นต้นไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกข้อตกลง โดยการแจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ Pasa24.com ได้แจ้ง หรือได้รับการบอกเลิกข้อตกลง Pasa24.com มีสิทธิที่จะงดเว้นหรือยกเลิกการติดต่อค้าขาย หรือการใดๆ กับตัวแทนจำหน่ายได้ตั้งแต่เวลาที่บริษัทได้แจ้งหรือรับแจ้ง หรือให้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงเป็นต้นไป

กรณีที่มีการบอกเลิกข้อตกลงตามวรรคข้างต้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระให้กับอีกฝ่ายหนึ่งจนเสร็จสิ้น

  • เข้าชม
    18,787
  • แชร์เรื่องนี้