รวมคำศัพท์ Adjectives suffix และ หลักการใช้ Prefix – Suffix

Prefix และ Suffix
เป็นส่วนประกอบของคำในภาษาอังกฤษ
เมื่อเติมแล้วจะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป วันนี้มีตัวอย่างยกมาให้ดูนิดนึ่ง ไปอ่านกันได้เลยค่ะ

Dis
= not, oppsite of ไม่, ตรงข้าม
disappointed ผิดหวัง
dishonest ไม่ซื่อสัตย์
dislike ไม่ชอบ
Re
= again อีกครั้ง
recycle นำกลับมาใช้อีก
redo ทำใหม่อีกครั้ง
rewrite เขียนอีกครั้ง

Pre

= before ก่อน
previous เมื่อก่อน
preview การชมก่อนแสดง
predict บอกล่วงหน้า
Un
= not ไม่
unkind ไม่ใจดี
unclear-ไม่ชัดเจน
unable ไม่สามารถ

Im
= not, opposite of ไม่, ตรงข้าม
impossible เป็นไปไม่ได้
impolite ไม่สุภาพ
impatient ไม่อดทน

Prefix ที่มีความหมายว่า ไม่(in-, im-, un-, non-, dis-) เช่น
incorrect ไม่ถูกต้อง
inattention ไม่สนใจ
impossible เป็นไปไม่ได้
immature ไม่มีวุฒิภาวะ
unbelievable ไม่น่าเชื่อ
disconnect ไม่เชื่อมต่อ
dissimilar ไม่เหมือน
Prefix ที่มีความหมายในเชิงลบ คือ เลว ผิด ไม่ดี (mis-, mal-, pseudo-) เช่น
misconception ความเข้าใจผิด
misfortune โชคไม่ดี
malfunction การทำหน้าที่ผิดปกติ
Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับขนาดหรือระดับ uper-(เหนือกว่า), sur-(เหนือกว่า), sub (ต่ำกว่า), over (เกินไป) เช่น
supersonic เร็วเหนือเสียง
subconscious จิตใต้สำนึก
surreal เหนือความจริง/เหมือนฝัน
over-exaggerate พูดเกินจริง
Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับลำดับ pre-(ก่อน), fore (ก่อน), post (หลัง), re (ทำซ้ำ) เช่น
preorder สั่งของล่วงหน้า
forecast ทำนาย
pre-test การทดสอบก่อนเรียน
post-test การทดสอบหลังเรียน
recycle นำมาใช้ซ้ำ
Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับจำนวน uni-(หนึ่ง), bi-(สอง), tri-(สาม), multi-(หลากหลาย) เช่น
unicorn ม้าเขาเดียว
bi-lingual สองภาษา
trilingual สามภาษา
multi-color หลากสี
*** การเติม prefix หน้าคำศัพท์นั้น
อาจทำให้ความหมายเปลี่ยนแต่ไม่อาจทำให้หน้าที่ของคำนั้นเปลี่ยนไปค่ะ

Noun Suffix คือ suffix
ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำนาม (-ship,-ee,-ness,-dom,-hood,-al,-er/-or,-tion) เช่น
friendship ความเป็นเพื่อน
employee ลูกจ้าง
happiness ความสุข
kingdom ราชอาณาจักร
arrival การมาถึง
writer นักเขียน
population ประชากร
Verb Suffix คือ suffix
ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำกริยา (-ate,-en,-ise/ize,-ify) เช่น
activate กระตุ้น
quicken ทำให้เร็วขึ้น
realize ตระหนัก
identify แสดงตัว
Adjective Suffix คือ suffix
ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำคุณศัพท์ (-able/ible,-al,-en,-ful,-ish,-less,-ly,-ous) เช่น
flexible ที่ยืดหยุ่นได้
formal อย่างเป็นทางการ
golden ทำด้วยทอง
useful มีประโยชน์
British เกี่ยวกับอังกฤษ
useless ไร้ประโยชน์
daily รายวัน
famous ที่มีชื่อเสียง

Adverb Suffix คือ suffix
ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นกริยาวิเศษณ์ (-ly,-ward,-wise) เช่น
easily อย่างง่ายดาย
upwards ขึ้นไปทางเหนือ
clockwise ตามเข็มนาฬิกา

ขอบคุณความรู้ดี ๆ จาก: learn.eenglish.withwini และ www.trueplookpanya. com

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ