การเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ ต้องเขียนอย่างไร?

คำศัพท์เกี่ยวกับการเขียนจดหมายลาป่วย และลาอื่น ๆ

 1. leave = การลางาน/ลาหยุด/ลาพัก
 2.  sick leave = ลาป่วย
 3. annual leave = ลาหยุดประจำปี
 4. private/personal leave = ลากิจ
 5. marriage leave = ลาแต่งงาน
 6. maternity leave = ลาคลอด
 7. ordination leave = ลาบวช
 8. family care leave/family responsibility leave = ลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว
 9. compassionate leave = ลาหยุดเมื่อคนในครอบครัว/ญาติป่วยหนักหรือเสียชีวิต
 10. military service leave = ลาไปรับราชการทหาร
 11. eave of absence letter = จดหมาย/ใบลางาน
 12. leave application form = ใบลา
 13. medical certificate = ใบรับรองแพทย์
 14. call in sick = โทรลาป่วย


ตัวอย่างประโยคในการลาป่วย และลาอื่น ๆ ภาษาอังกฤษ

 1. He has taken sick leave because she is down with the flu. เขาลาป่วยเพราะเป็นไข้หวัด
 2. I took my personal leave to do some errands yesterday. เมื่อวานนี้ฉันลากิจไปทำธุระ
 3. He will be on his marriage leave next month. เขาจะลาแต่งงานเดือนหน้า
 4. You are allowed to take maternity leave before 1 month of your childbirth. คุณได้รับอนุญาตให้ลาคลอดก่อนวันกำหนดคลอดบุตร 1 เดือน
 5. I have got a bad cough. ฉันมีอาการไออย่างรุนแรง


การเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ ถือเป็นการสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน การเรียนรู้วิธีเขียนจดหมายให้ถูกต้อง ชัดเจน และมีความสุภาพถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านเขียนจดหมายส่งเจ้านาย หรือส่งครูได้อย่างถูกต้องนะคะ สำหรับหัวข้อการเขียนจดหมาย ลาป่วย ภาษาอังกฤษ หมดเพียงเท่านี้ บทความหน้าแอดมินจะหยิบยกเรื่องในมาแบ่งปันกัน ฝากติดตามด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก: nowiloveenglish.com
ต้องการแปลภาษา อัปโหลดไฟล์ประเมินราคาได้ที่ www.pasa24.com

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ