คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสาร Communication

การติดต่อสื่อสาร Communication
คือ การส่งข่าวสาร  ข้อมูลแนวความคิด ความรู้สึก ตลอดจนทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง  โดยการพูด เขียน และสัญลักษณ์ต่างๆ

สรุป การติดต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  หรือ จากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งการถ่ายทอดอาจใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน หรือสัญลักษณ์อื่นๆที่สามารถทำให้เข้าใจข่าวสารได้ตรงกัน

วันนี้เลยมีคำศัพท์ของการสื่อสารต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ มาฝากกันค่ะ
 1.   answer the phone  -  รับโทรศัพท์
 2.   answerphone  -  เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
 3.   area code  -  รหัสพื้นที่
 4.   cable  -  โทรเลข, สายเคเบิล
 5.   call  -   การสนทนาทางโทรศัพท์
 6.   cellular phone  -   โทรศัพท์มือถือ
 7.   conversation  -   การสนทนา
 8.   country code  -   รหัสประเทศ
 9.   dialogue  -  บทสนทนา, การสนทนา
 10.   dial  -   หมุนโทรศัพท์
 11.   end user  -   ผู้บริโภค
 12.   engaged  -   ไม่ว่าง
 13.   conference call  -   การประชุมทางโทรศัพท์
 14.   cordless phone  -   โทรศัพท์ไร้สาย
 15.   business call  -   การโทรเรื่องธุรกิจ
 16.   andriod phone  -  โทรศัพท์ที่ใช้ปฏิบัติการแอนดรอย
 17.   answering  machine  -   เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
 18.   cordless phone  -   โทรศัพท์ไร้สาย
 19.   cardphone  -   โทรศัพท์แบบใช้บัตร
 20.   personal call  -   การโทรส่วนตัว
 21.   yellow page  -   สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
 22.   phone  -    โทรศัพท์, เสียงพูด
 23.   wrong number  -   โทรผิด
 24.   phone card  -   บัตรโทรศัพท์
 25.   walkie-talkie  -  เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ
 26.   phone book  -   สมุดโทรศัพท์
 27.   text message  -  ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
 28.   phone booth  -   ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
 29.   extension  -  สายต่อ
 30.   payphone  -  โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ
 31.   fax   -   แฟกซ์, โทรสาร
 32.   palm computer  -   คอมพวิเตอร์ขนาดเล็ก
 33.   fixed line phone  -  โทรศัพท์บ้าน
 34.   pager  -   วิทยุติดตามตัว
 35.   fault  -   ต่อผิด
 36.   outside line  -   สายนอก
 37.   handset  -   หูโทรศัพท์
 38.   operator  -   พนักงานรับโทรศัพท์
 39.   hang up  -   วางหูโทรศัพท์
 40.   headset  -  ชุดหูฟัง
 41.   press the number  -  กดเบอร์โทรศัพท์
 42.   internet cafe  -    ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต
 43.   propaganda  -   การโฆษณาชวนเชื่อ
 44.   interference  -   เสียงแทรก
 45.   public telephone  -  โทรศัพท์สาธารณะ
 46.   international  -  สอบถามหมายเลข
 47.   receiver  -   เครื่องรับโทรศัพท์
 48.   directory enquiries  -  โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
 49.   ring ring  -  โทรศัพท์ดัง
 50.   leave a message  -   ฝากข้อความ
 51.   ring off  -   วางสาย
 52.   local call  -   โทรศัพท์ในพื้นที่
 53.   long distance call  -   โทรทางไกล
 54.   ringtone  -   เสียงเรียกเข้า
 55.   signal  -    สัญญาณ
 56.   massage   -    ข้อความ
 57.   missed call  -   สายที่ไม่ได้รับ
 58.   startup  -   ธุรกิจเกิดใหม่
 59.   telecommunication  -   โทรคมนาคม
 60.   mobile phone  -   โทรศัพท์มือถือ
 61.   mobile phone charger  -   ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ
 62.   switchboard  -    แผงต่อสายโทรศัพท์
 63.   telephone directory  -   สมุดโทรศัพท์
 64.   modem  -    โมเด็ม
 65.   off the hook  -   วางสาย


ขอบคุณความหมายคำว่า "การติดต่อสื่อสาร"
จาก: www.kroobannok. com/blog/20402

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ