ประโยคที่ใช้ คำว่า "Time"


รวมประโยคที่ใช้คำว่า "Time"  (ไทม์)

เวลา ในมุมมองหนึ่งกล่าวว่า เวลาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหนึ่งของจักรวาล ให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ดำเนินอยู่ในนั้น ซึ่งเป็นแนวคิดของไอแซก นิวตัน อีกมุมมองหนึ่งกล่าวว่า เวลาเป็นสิ่งสมมุติเช่นเดียวกับพื้นที่ (สเปซ) และตัวเลข มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นลำดับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเวลากับเหตุการณ์เหล่านั้นจะรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวคิดของอิมมานูเอล คานต์ และกอตฟรีด ไลบ์นิซ

บางที มุมมองทั้งสองเกี่ยวกับเวลาก็ยังน่าสับสนอยู่ จึงมีการนิยามโดยการปฏิบัติ ความหมายของการดำเนินงาน หรือ(operational definition) ซึ่งมักใช้การเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นคาบของวัตถุเป็นตัววัดเวลา เช่น ดิถี (ข้างขึ้นข้างแรม) ของดวงจันทร์ การแกว่งของลูกตุ้ม การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์

เวลา เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศิลปศาสตร์ แต่ละสาขาก็มีมุมมองต่าง ๆ กันไป เช่น ในวิชาเศรษฐศาสตร์ อาจมองว่า "เวลาเป็นเงินทอง" ("Time is money.") เป็นต้น

all the time  -  ตลอดเวลา
every time   -  ทุกครั้ง
sometimes    -  บางครั้ง
sometime   -  บางเวลา
at times  -  บางคราว
from time to time  -  นาน ๆ ครั้ง
in time  -  ทันเวลา
on time  -  ตรงเวลา
for the time being  -  ณ ตอนนี้

anytime  -  เมื่อไหร่ก็ได้
ahead of time  -  ล่วงหน้า
time after time  -  ซ้ำแลล้วซ้ำอีก
big time  -  อย่างมาก
at all time  -  ตลอดเวลา
at the time  -  เมื่อตอนนั้น
at the same time  -  ขณะเดียวกัน
daytime  -  เวลากลางวัน
nighttime  -  เวลากลางคืน

bedtime  -  เวลวานอน
lunchtime  -  เวลาอาหารเที่ยง
good time  -  สนุกสนาน
life time  -  ช่วงชีวิต
peacetime  -  เวลาสงบ
save time  -  ประหยัดเวลา
waste time  -  ใช้เวลา
kill time  -  ฆ่าเวลา

run out of time  -  หมดเวลา
out of time  -  ผิดเวลา
have time off  -  มีเวลาว่าง
Time flies.  -  เวลาผ่านไปเร็วเสมอ
Good timing.  -  จังหวะเหมาะ
Time is precious.  -  เวลาเป็นสิ่งมีค่า
No time to lose.  -  ไม่มีเวลาให้เสีย
Time's up.  -  หมดเวลา
Time will tell.  -  เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์

.

.


ขอบคุณคำศัพท์ทั้งหมดจาก:  english_kruwhan

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ