รวมคำศัพท์ Adjectives suffix และ หลักการใช้ Prefix – Suffix

Prefix และ Suffix
เป็นส่วนประกอบของคำในภาษาอังกฤษ
เมื่อเติมแล้วจะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป วันนี้มีตัวอย่างยกมาให้ดูนิดนึ่ง ไปอ่านกันได้เลยค่ะ


Dis
= not, oppsite of ไม่, ตรงข้าม
disappointed - ผิดหวัง
dishonest - ไม่ซื่อสัตย์
dislike - ไม่ชอบ

Re
= again อีกครั้ง
recycle - นำกลับมาใช้อีก
redo - ทำใหม่อีกครั้ง
rewrite - เขียนอีกครั้ง

Pre

= before ก่อน
previous - เมื่อก่อน
preview - การชมก่อนแสดง
predict - บอกล่วงหน้า

Un
not ไม่
unkind - ไม่ใจดี
unclear - ไม่ชัดเจน
unable - ไม่สามารถ

Im

= not, opposite of ไม่, ตรงข้าม
impossible - เป็นไปไม่ได้
impolite - ไม่สุภาพ
impatient - ไม่อดทน

Prefix ที่มีความหมายว่า ไม่ (in-, im-, un-, non-, dis-) เช่น
incorrect  - ไม่ถูกต้อง
inattention  - ไม่สนใจ
impossible  - เป็นไปไม่ได้
immature  - ไม่มีวุฒิภาวะ
unbelievable  - ไม่น่าเชื่อ
disconnect  - ไม่เชื่อมต่อ
dissimilar  - ไม่เหมือน

Prefix ที่มีความหมายในเชิงลบ คือ เลว ผิด ไม่ดี (mis-, mal-, pseudo-) เช่น
misconception - ความเข้าใจผิด
misfortune - โชคไม่ดี
malfunction - การทำหน้าที่ผิดปกติ

Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับขนาดหรือระดับ uper- (เหนือกว่า), sur- (เหนือกว่า), sub (ต่ำกว่า), over (เกินไป) เช่น
supersonic - เร็วเหนือเสียง
subconscious - จิตใต้สำนึก
surreal - เหนือความจริง/เหมือนฝัน
over-exaggerate - พูดเกินจริง

Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับลำดับ pre- (ก่อน), fore (ก่อน), post (หลัง), re (ทำซ้ำ) เช่น
preorder - สั่งของล่วงหน้า
forecast - ทำนาย
pre-test - การทดสอบก่อนเรียน
post-test - การทดสอบหลังเรียน
recycle - นำมาใช้ซ้ำ

Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับจำนวน uni- (หนึ่ง), bi-(สอง), tri-(สาม), multi-(หลากหลาย) เช่น
unicorn - ม้าเขาเดียว
bi-lingual - สองภาษา
trilingual - สามภาษา
multi-color - หลากสี

*** การเติม prefix หน้าคำศัพท์นั้น
อาจทำให้ความหมายเปลี่ยนแต่ไม่อาจทำให้หน้าที่ของคำนั้นเปลี่ยนไปค่ะNoun Suffix คือ suffix
ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำนาม (-ship, -ee, -ness, -dom, -hood, -al, -er/-or, -tion) เช่น
friendship  - ความเป็นเพื่อน
employee  - ลูกจ้าง
happiness  - ความสุข
kingdom  - ราชอาณาจักร
arrival  - การมาถึง
writer  - นักเขียน
population  -  ประชากร

Verb Suffix คือ suffix
ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำกริยา (-ate, -en,-ise/ize, -ify) เช่น
activate -  กระตุ้น
quicken -  ทำให้เร็วขึ้น
realize -  ตระหนัก
identify -  แสดงตัว

Adjective Suffix คือ suffix
ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำคุณศัพท์ (-able/ible, -al, -en, -ful, -ish, -less, -ly, -ous) เช่น
flexible  - ที่ยืดหยุ่นได้
formal  - อย่างเป็นทางการ
golden  - ทำด้วยทอง
useful  - มีประโยชน์
British  - เกี่ยวกับอังกฤษ
useless  - ไร้ประโยชน์
daily  - รายวัน
famous  - ที่มีชื่อเสียง

Adverb Suffix
คือ suffix
ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นกริยาวิเศษณ์ (-ly, -ward, -wise) เช่น
easily  - อย่างง่ายดาย
upwards  - ขึ้นไปทางเหนือ
clockwise  - ตามเข็มนาฬิกา

ขอบคุณความรู้ดี ๆ จาก: learn.eenglish.withwini และ www.trueplookpanya. com

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ